ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


STAFF ทำงานช่วงปิดเทอม

 

 

ใบสมัครงาน บริษัท ศิรานันท์ (1995) จำกัด (ศูนย์นักเรียน)

  นักเรียน / นิสิต - นักศึกษา อายุ 16 ปี ขึ้นไป   ( Part time ช่วงปิดเทอม)

 

โปรดกรอกข้อความในใบสมัครโดยละเอียดและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง

 

 


ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานจาก : Jobthai
Website ของบริษัทฯ
ป้ายประกาศ
สื่อวิทยุ
ทำไมถึงเลือกที่จะสมัครงานกับบริษัทฯ :
ชื่อ-นามสกุล :  *
ชื่อเล่น :
วัน เดือน ปีเกิด :
อายุ (ปี) :
ภูมิลำเนาเดิม จังหวัด :
เลขที่บัตรประชาชน : :
ศาสนา : :
โทรศัพท์ / มือถือ : :
ID:Line :
อีเมล์ : :
ที่พักปัจจุบัน : :
ส่วนสูง : :
น้ำหนัก :
ชื่อบิดา :
อายุ ( ปี ) :
ชื่อมารดา : :
อายุ (ปี) : :
สถานภาพครอบครัวของบิดา-มารดา : อยู่ด้วยกัน
แยกกันอยู่
หย่าร้าง
ท่านมีพี่น้อง(รวมตัวเอง) :
ประวัติการศึกษาของท่าน (โปรดระบุ) :  *
มีเพื่อนหรือญาติ ทำงานที่นี่ ระบุ ชื่อ-นามสกุล :
ได้รับคำแนะนำจาก ระบุ ชื่อ*นามสกุล :
ประสบการทำงาน / ฝึกงาน :
ความสามารถพิเศษ :
ความสามารถในการขี่รถจักรยานยนต์ : ได้
ไม่ได้
ความสามารถในการขับรถยนต์ : ได้
ไม่ได้
มีใบอนุญาตขับขี่เลขที่ :
ผู้รับรอง เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา :
เบอร์โทร :
บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน :
เบอร์โทร :
ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ : ไม่มี
มี
ระบุชื่อโรค :
ท่านมีความบกพร่องหรือพิการทางร่างกายหรือ
ไม่ :
ไม่มี
มี
ระบุ :
ท่านเคยประสบอุบัติเหตุหรือผ่าตัดหรือไม่ : ไม่เคย
เคย
ระบุ :
ท่านเคยมีคดีความหรือไม่ : ไม่เคย
เคย
ระบุ :
ข้อมูลเพิ่มเติม (ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา) :
รูปถ่าย :
สำเนาบัตรประชาชน :
สำเนาทะเบียนบ้าน :
สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด :
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง :สมัครงาน

พนักงาน Part Time
พนักงานประจำCopyright © 2015 All Rights Reserved.