ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


พนักงานประจำ

 

ใบสมัครงาน บริษัท ศิรานันท์ (1995) จำกัด (ศูนย์นักเรียน)

                          โปรดกรอกข้อความในใบสมัครโดยละเอียดและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง                                                                                                                                          


ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานจาก :
วันที่สมัคร :
ตำแหน่งที่สมัคร :
เงินเดือนที่ต้องการ :
ทำไมเลือกสมัครงานกับบริษัทฯ :
ชื่อ-นามสกุล :
ชื่อเล่น : :
NAME (MR./MRS./MISS) :
วัน เดือน ปีเกิด :
อายุ (ปี) :
ภูมิลำเนาเดิม (จังหวัด) :
เลขที่บัตรประชาชน :
วันหมดอายุบัตรฯ :
ศาสนา :
โทรศัพท์ / มือถือ :
ID:Line :
อีเมล์ :
ส่วนสูง ( ซม.) :
น้ำหนัก ( กก.) :
ที่พักปัจจุบัน :
สถานภาพทางทหาร : รอรับหมายเกณฑ์
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
จบหลักสูตร ร.ด. 3 ปี
ได้รับการยกเว้น
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ กรณีเร่งด่วน :
เบอร์โทร :
ความสัมพันธ์ :
ชื่อบิดา :
อายุ (ปี) :
ชื่อมารดา :
อายุ (ปี) :
สถานภาพครอบครัวของบิดา-มารดา : อยู่ด้วยกัน
แยกกันอยู่
หย่าร้าง
ท่านมีพี่น้อง(รวมตัวเอง) :
ท่านเป็นคนที่ :
ชื่อ นามสกุล พี่น้อง :
สถานภาพสมรส : โสด
สมรส(จดทะเบียน)
สมรส(ไม่จดทะเบียน)
หย่า
หม้าย
คู่สมรสชื่อ-นามสกุล :
อาชีพ :
เบอร์โทร / มือถิอ :
สถานที่ทำงาน :
อายุ :
ตำแหน่ง :
จำนวนบุตร :
ภาระเลี้ยงดูผู้อื่น : ไม่มี
มี
ระบุ :
ชื่อ-นามสกุล บุตร :
ประวัติการศึกษาของท่าน (โปรดระบุ) :
จบการศึกษาระดับ :
คณะ-สาขาวิชา :
ปีที่จบ :
เกรดเฉลี่ย :
การอบรม/ฝึกงาน :
ความสามารถพิเศษ :
พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที :
พิมพ์ดีด อังกฤษ คำ/นาที :
การพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ : พอใช้
ดี
ดีมาก
การขี่รถจักรยานยนต์ : ได้
ไม่ได้
มีใบอนุญาตขับขี่เลขที่ :
สามารถขับรถยนต์ : ได้
ไม่ได้
มีใบอนุญาตขับขี่เลขที่ :
ประวัติการทำงาน (โปรดระบุ) :
โรคประจำตัว : ไม่มี
มี
ระบุชื่อโรค :
ข้อบกพร่องทางร่างกาย : ไม่มี
มี
ระบุ :
เคยประสบอุบัติเหตุหรือไม่ : ไม่เคย
เคย
ระบุ :
เคยต้องโทษ มีคดีความจำคุกหรือไม่ : ไม่เคย
เคย
ระบุ :
ดื่มแอลกอฮอลล์หรือไม่ : เป็นประจำ
บางโอกาส
ไม่ดื่มเลย
สูบบุหรี่หรือไม่ : เป็นประจำ
บางโอกาส
ไม่สูบ
ยินดีให้ตรวจสอบประวัติการทำงาน : ไม่ยินดี
ยินดี
บริษัท :
เบอร์โทร :
เคยถูกเลิกจ้าง หรือให้ออกจากงานหรือไม่ : ไม่เคย
เคย
บุคคลค้ำประกัน : มี
ไม่มี
กรณีต้องมีเงินค้ำประกัน : มี
ไม่มี
กรณีต้องมีบุคคลค้ำประกัน : มี
ไม่มี
มีญาติพี่น้อง คนรู้จัก ทำงานภายในบริษัทหรือไม่ ระบุชื่อ :
ความสัมพันธ์ :
รูปถ่าย :
สำเนาบัตรประชาชน :
สำเนาทะเบียนบ้าน :
สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด :
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง :สมัครงาน

STAFF ทำงานช่วงปิดเทอม
พนักงาน Part TimeCopyright © 2015 All Rights Reserved.